"We want a white bathroom."

แปลว่า:พวกเราต้องการห้องน้ำเป็นสีขาว

June 26, 2018

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/y7Uq1

พวกเราต้องการห้องน้ำสีขาว

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย