"We want a white bathroom."

แปลว่า:พวกเราต้องการห้องน้ำเป็นสีขาว

7 เดือนที่ผ่านมา 7 เดือนที่ผ่านมา

ความคิดเห็น

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย