"From here I see the whole square."

แปลว่า:จากที่นี่ ฉันมองเห็นลานกว้างนี้ทั้งหมด

June 26, 2018

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/PraiPetter

My answer is correct but why it's wrong.

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย