"From here I see the whole square."

แปลว่า:จากที่นี่ ฉันมองเห็นลานกว้างนี้ทั้งหมด

7 เดือนที่ผ่านมา 7 เดือนที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/PraiPetter

My answer is correct but why it's wrong.

7 เดือนที่ผ่านมา 7 เดือนที่ผ่านมา
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย