"I do not like to stay here."

แปลว่า:ฉันไม่ชอบอยู่ที่นี่

June 30, 2018

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/chinkaoian

ไม่เข้าใจลอกมาแล้วยังไม่ถูกอีก

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย