"Shehasacat."

แปลว่า:เธอมีแมวตัวหนึ่ง

6 เดือนที่ผ่านมา 6 เดือนที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/ploy850269

เธอมีเเมวตัวหนึ่ง...ทำไมฉันผิด

6 เดือนที่ผ่านมา 6 เดือนที่ผ่านมา
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย