"The boy walks near two elephants."

แปลว่า:เด็กผู้ชายคนนี้เดินใกล้ช้างสองตัว

June 30, 2018

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/hippietrail

Wouldn't it also be correct to say เด็กผู้ชายคนนี้เดินใกล้ช้างตัวสอง?


https://www.duolingo.com/profile/pim904

อะไร!!555


https://www.duolingo.com/profile/Mod503453

ตอบถูกแล้วแต่ไม่ผ่าน


https://www.duolingo.com/profile/vipapron1

ตอบถูกแต่บอกผิด????

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย