"He follows the man."

แปลว่า:เขาตามคนนี้

July 3, 2018

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/sirirupmoh1

Man=ผู้ชาย


https://www.duolingo.com/profile/SuttirakCh

Should be 'He follows this person.'


https://www.duolingo.com/profile/Kanlapaphr

เค้าตามคนนี้ ถูกต้องด้วยหรือ???


https://www.duolingo.com/profile/bottle59

เขาตามผู้ชายคนนี้ / ตกคำว่าผู้ชายนะ

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย