"I did not look in the box."

แปลว่า:ฉันไม่ได้ดูในกล่อง

July 3, 2018

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/y7Uq1

ฉันไม่ได้ดูในกล่องใบนี้


https://www.duolingo.com/profile/TammanunCh

พอใส่"ใบนี้"ดันผิด

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย