"Whatdayistoday?"

แปลว่า:วันนี้เป็นวันอะไร

6 เดือนที่ผ่านมา 6 เดือนที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/KoontuchCh

ทำไม ไม่ใช้ what is today? ครับ

6 เดือนที่ผ่านมา 6 เดือนที่ผ่านมา
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย