"What day is today?"

แปลว่า:วันนี้เป็นวันอะไร

July 4, 2018

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/KoontuchCh

ทำไม ไม่ใช้ what is today? ครับ

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย