"The questions are not for us."

แปลว่า:คำถามเหล่านี้ไม่ใช่สำหรับพวกเรา

July 4, 2018

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/MahaSiri

คำถามนี้ไม่ใช่สำหรับพวกเรา ก็น่าจะถูก

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย