"He writes the menu."

แปลว่า:เขาเขียนรายการอาหาร

July 4, 2018

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/D5wU6

พดเเด่าเ


https://www.duolingo.com/profile/KunawutNar

เขาเขียนเมนู

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย