"The judge works in a court."

Dịch:Thẩm phán làm việc trong một tòa án.

4 tháng trước

0 Nhận xét

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.