"He has a child."

แปลว่า:เขามีลูกคนหนึ่ง

July 5, 2018

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/Hasun35165

เขามีเด็ก


https://www.duolingo.com/profile/SansanaR

ทำไมออกเสียง child แล้วเครื่องจับเสียงยาก

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย