"The book is on top."

แปลว่า:หนังสือเล่มนี้อยู่ด้านบน

July 5, 2018

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/chinjun

ตอบถูกทุกคำแต่ดันผิด

July 5, 2018
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย