"She eats the orange."

แปลว่า:เธอกินส้มลูกนี้

July 6, 2018

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/Nightgy15

the orange นี่แปลว่า ส้มลูกนี้เหรอ


https://www.duolingo.com/profile/wrong20

the เป็นการชี้เฉพาะเจาะจงถึงสิ่งนั้นๆ แต่ภาษาไทยไม่มีคำแปลของ the โดยเฉพาะความจริงใช้ "ส้ม" เฉยๆ ก็ได้ถือว่ารู้กันแต่ถ้าต้องการเน้นการชี้เฉพาะก็เลยใส่ "ลูกนี้" เข้าไปให้รู้ว่าเป็นลูกนี้นะไม่ใช่ส้มที่ไหนมั๊ง อย่าไปซีเรียสว่าต้องเป็น this ถึงจะใช้คำว่า "นี้" ได้เอาแค่เข้าใจความหมายมันก็พอ


https://www.duolingo.com/profile/Lhcx12

แปลกๆนะ

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย