"He is a history teacher."

แปลว่า:เขาเป็นครูประวัติศาสตร์

July 6, 2018

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/MotanaWach

เขาเป็นคุณครูประวัติศาสตร์ ก็ได้ไหม

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย