"Are you writing?"

แปลว่า:คุณกำลังเขียนหนังสืออยู่ไหม

4 เดือนที่ผ่านมา 4 เดือนที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/KomkitPras

Are you writing to the book

4 เดือนที่ผ่านมา 4 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/fYgU9
fYgU9
  • 14
  • 23

เฮ้อ!!!!

1 อาทิตย์ที่ผ่านมา 1 อาทิตยผ์ทีผ่านมา
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย