"What is her profession?"

แปลว่า:อาชีพของเธอคืออะไร

July 7, 2018

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/loAx11

เธอทำอาชีพอะไร น่าจะเหมาะกับรูปประโยคภาษาไทยมากกว่าน่ะครับ

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย