"He is on the road."

แปลว่า:เขาอยู่บนถนน

July 8, 2018

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/BaiFern771905

พิมพ์ถูกแล้วทำไมไม่ผ่าน

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย