"My aunt likes having tea in the afternoon."

แปลว่า:คุณป้าของฉันชอบการดื่มน้ำชาในตอนบ่าย

4 เดือนที่ผ่านมา 4 เดือนที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/Attawutc

ป้าของฉันชอบการดื่มน้ำชาในตอนบ่าย

4 เดือนที่ผ่านมา 4 เดือนที่ผ่านมา
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย