"The book is colorful."

แปลว่า:หนังสือเล่มนี้มีสีสัน

July 9, 2018

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/P2H54

ใช้ "เล่มนี้" ได้ยังไง?ครับ ในเมื่อไม่มี This งง


https://www.duolingo.com/profile/Thankon68

ทำไมไม่ใช้ The book have colorful


https://www.duolingo.com/profile/PeeradonRa

"หนังสือมีสีสัน" is acceptable.

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย