"Thebookiscolorful."

แปลว่า:หนังสือเล่มนี้มีสีสัน

6 เดือนที่ผ่านมา 6 เดือนที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/P2H54

ใช้ "เล่มนี้" ได้ยังไง?ครับ ในเมื่อไม่มี This งง

6 เดือนที่ผ่านมา 6 เดือนที่ผ่านมา
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย