"The profession"

แปลว่า:อาชีพ

July 11, 2018

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/Kanlapaphr

Profession แปลว่า อาชีพ ส่วน Professional แปลว่า มืออาชีพ


https://www.duolingo.com/profile/CantaCoop

มืออาชีพ หรือ ผู้ชำนาญการ


https://www.duolingo.com/profile/rG9g2

มืออาชีพ

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย