"It is Friday."

แปลว่า:วันนี้เป็นวันศุกร์

July 11, 2018

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/kawpode

มันเป็นวันศุกร์


https://www.duolingo.com/profile/oHWq10

มันเป็นวันศุกร์


https://www.duolingo.com/profile/sakdapromo

มันเป็นวันศุกร์


https://www.duolingo.com/profile/M6tz7

มันคือวันศุกร์


https://www.duolingo.com/profile/M6tz7

วันนี้เป็นวันศุกร์ = Today is Friday.

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย