"I have missed my meal."

แปลว่า:ฉันได้พลาดอาหารของฉัน

July 13, 2018

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/OM622

ตอบว่า ฉันได้พลาดอาหารของฉันแล้วทำไมผิดละครับ

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย