"I will look at the spider."

แปลว่า:ฉันจะมองแมงมุมตัวนี้

4 เดือนที่ผ่านมา 4 เดือนที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/kawpode

แล้วจะมี at เพื่อ

2 เดือนที่ผ่านมา 2 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/kawpode

ฉันจะมองที่แมงมุม

4 เดือนที่ผ่านมา 4 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/Gemini580803

ตัวนี้พ่อง

3 เดือนที่ผ่านมา 3 เดือนที่ผ่านมา
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย