Duolingo เป็นวิธีการเรียนรู้ภาษาที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก ที่ดีที่สุดคือ ฟรี 100%

"He wrote to me yesterday."

แปลว่า:เขาได้เขียนถึงฉันเมื่อวานนี้

0
4 อาทิตย์ที่ผ่านมา 4 อาทิตยผ์ทีผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/WinFreedom

เมื่อวานนี้ เขาได้เขียนถึงฉัน น่าจะแบบนี้ไหมอ่ะ

0
ตอบกลับ4 อาทิตย์ที่ผ่านมา 4 อาทิตยผ์ทีผ่านมา