"The skirt is colorful."

แปลว่า:กระโปรงตัวนี้มีสีสัน

4 เดือนที่ผ่านมา 4 เดือนที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/oHWq10

ทำไมไม่ใช้ this skirtจะได้แปลว่าตัวนี้

4 เดือนที่ผ่านมา 4 เดือนที่ผ่านมา
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย