"The skirt is colorful."

แปลว่า:กระโปรงตัวนี้มีสีสัน

July 16, 2018

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/oHWq10

ทำไมไม่ใช้ this skirtจะได้แปลว่าตัวนี้

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย