"The dog eats among the cats."

แปลว่า:หมาตัวนี้กินท่ามกลางแมวพวกนี้

July 19, 2018

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/proud822003

I answered it correctly wtf

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย