"We are in June."

แปลว่า:พวกเราอยู่ในเดือนมิถุนายน

July 19, 2018

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/Amm945137

We were born in june??? เขียนภาษาอังกฤษถูกไหม. คนที่มาทีหลังช่วยหน่อยนะคะ

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย