"We are in June."

แปลว่า:พวกเราอยู่ในเดือนมิถุนายน

July 19, 2018

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/deukie2

ไม่ใช้ month of june หรอ ข้อก่อนยังใช้เลย

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย