"Chiếc đầm màu đỏ đó thì ngắn."

Dịch:That red dress is short.

4 tháng trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Hin705077

Tôi đã đúng that có nghĩa là kia ở câu này là chiếc đầm màu đỏ thì là tge

4 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.