"We find local fruit at the market."

แปลว่า:พวกเราเจอผลไม้ท้องถิ่นที่ตลาด

4 เดือนที่ผ่านมา 4 เดือนที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/KorawanT.

พบก็ได้ไม่ใช่หรอ อย่าทำให้คนสับสนดิ

4 เดือนที่ผ่านมา 4 เดือนที่ผ่านมา
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย