"It is Saturday."

แปลว่า:วันนี้เป็นวันเสาร์

July 21, 2018

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/Ex0A4

มันเป็นวันเสาร์​ ถูกไหมไหม?

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย