"Whose tea is it?"

แปลว่า:น้ำชาเป็นของใคร

July 21, 2018

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/PuVatchara

ตอบถูกแล้วทำไมไม่ผ่านน

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย