"I drink milk, while he drinks wine."

แปลว่า:ฉันดื่มนมระหว่างที่เขาดื่มไวน์

July 22, 2018

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/LynnaVanij

ฉันดื่มนมขณะที่เขาดื่มไวน์ ก็ถูกนะ


https://www.duolingo.com/profile/MMhA14

While ขณะที่ก็ได้นะ


https://www.duolingo.com/profile/SuttirakCh

ฉันดื่มนมขณะที่เขาดื่มไวน์


https://www.duolingo.com/profile/nuansri

ถูกหลายครั้งแต่บอกว่าผืิด เฮ้อ


https://www.duolingo.com/profile/BTTT728122

กูแดกนม ตอนที่มึงแดกไวน์

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย