Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Giáo viên sẽ định nghĩa những từ này."

Dịch:The teacher is going to define these words.

2 tháng trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/BinhDang2018

đang học cấu trúc be going to. tự nhiên có câu này là will

2 tháng trước