"Giáo viên sẽ định nghĩa những từ này."

Dịch:The teacher is going to define these words.

3 tháng trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/BinhDang2018

đang học cấu trúc be going to. tự nhiên có câu này là will

3 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.