"Today I read a book."

แปลว่า:วันนี้ฉันอ่านหนังสือ

July 24, 2018

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/LynnaVanij

ฉันอ่านหนังสือวันนี้ ก็ได้นั


https://www.duolingo.com/profile/wrong20

i read a book today

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย