"Today I read a book."

แปลว่า:วันนี้ฉันอ่านหนังสือ

July 24, 2018

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/Mudbear14

วันนี้ฉันอ่านหนังสือเล่มหนึ่ง ก็ได้ปะ


https://www.duolingo.com/profile/LynnaVanij

ฉันอ่านหนังสือวันนี้ ก็ได้นั


https://www.duolingo.com/profile/wrong20

i read a book today


https://www.duolingo.com/profile/EyipEyipEyip

แหะะะ

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย