Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Do you have any advice for me?"

Dịch:Bạn có bất kì lời khuyên nào cho tôi không?

2 tháng trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/ndu96081631

Bỏ "bất kì" đi sẽ hay hơn

2 tháng trước

https://www.duolingo.com/Nguyenquyen31827

2 tháng trước

https://www.duolingo.com/TuanNguyen385123

Bạn có lời khuyên gì cho tôi _ còn nghe lọt tai, _đáp án có bất kỳ lời khuyên nào cho tôi . Cái lời khuyên nào cũng được à _ tào lao.

1 tháng trước