"The lady likes teaching to children."

แปลว่า:สุภาพสตรีชอบสอนเด็ก

July 24, 2018

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/KoontuchCh

สุภาพสตรีคนนี้ชอบสอนเด็กๆ ตั้งคำตอบถูกน้อยเกินไปครับ

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย