"The cat did not use the chair."

แปลว่า:แมวตัวนี้ไม่ได้ใช้เก้าอี้ตัวนี้

July 25, 2018

ความคิดเห็น

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย