"On Monday we go out."

แปลว่า:พวกเราจะออกไปวันจันทร์

July 25, 2018

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/oHWq10

พวกเราออกไปวันจันทร์


https://www.duolingo.com/profile/piak121124

ออกไปเมื่อวัน....

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย