"The study has an objective."

แปลว่า:งานวิจัยมีวัตถุประสงค์

July 25, 2018

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/KoontuchCh

วิจัยตรงไหน ครับ


https://www.duolingo.com/profile/sopee2

The study แปลว่า งานวิจัยหรือคะ

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย