"Thestudyhasanobjective."

แปลว่า:งานวิจัยมีวัตถุประสงค์

4 เดือนที่ผ่านมา 4 เดือนที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/KoontuchCh

วิจัยตรงไหน ครับ

4 เดือนที่ผ่านมา 4 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/sopee2

The study แปลว่า งานวิจัยหรือคะ

1 เดือนที่ผ่านมา 1 เดือนที่ผ่านมา
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย