Duolingo เป็นวิธีการเรียนรู้ภาษาที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก ที่ดีที่สุดคือ ฟรี 100%

"The study has an objective."

แปลว่า:งานวิจัยมีวัตถุประสงค์

3 อาทิตย์ที่ผ่านมา 3 อาทิตยผ์ทีผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/KoontuchCh

วิจัยตรงไหน ครับ

3 อาทิตย์ที่ผ่านมา 3 อาทิตยผ์ทีผ่านมา