https://www.duolingo.com/profile/TheLord2k1

Kanji list, Grade1 & 2

Hello,
Here's The Kanji that is taught in Japan
Grade 1 and Grade 2
I'll post more soon
stay tuned
Vote it up so everyone can see it

Grade 1

Kanji on-yomi kun-yomi
ichi hito
kyū, ku kokono
shichi nana, nano
ni futa
jin, nin hito
nyū i, hai
hachi ya, yō
ryoku, riki chikara
tō, to
ka, ge shita, shimo, sa, kuda, o
san mi
sen chi
jō, shou ue, uwa, kami, a, nobo
kō, ku kuchi
do, to tsuchi
seki
dai, tai nana
jo, nyo, nyō onna, me
shi, su ko
shou chii, ko, o
san yamo
sen kawa
go itsu
ten ame, ama
chu naka
roku mu, mui
en maru
shu, zu te, ta
bun. mon fumi
ni, nichi, jitsu hi, ka
getsu, gatsu tsuki
boku , moku ki, ko
sui mizu
ka hi
ken inu
ō n/a
sei, shou tada, masa
shutsu, sui de, da
hon moto
u, yū migi
shi yo, yon
sa hidari
gyoku tama
sei, shu i, u, o, mama, ki, ha
den ta
haku, byaku shiro, shira
moku me, ma
seki, shaky, koku ishi
ritsu, ryū ta, tate
hyaku n/a
nen toshi
kyū yasu
sen saki
mei, myō na
ji aza
haya
ki, ke n/a
chiku take
shi ito
ji mimi
chu mushi
son mura
dan, nan natoko
chou machi
ka hana
ken mi
n/a kai
seki, shaku aka
soku ashi, ta
sha kuruma
gaku mana
rin hayashi
sora, a, kara, muna
kin, kon kane, kana
u ame, ama
sei、shou ana
kusa
on, non, in nato, ne
n/a
shin mori

Grade 2

Kanji on-yomi kun-yomi
wa hanasu , hanashi
rai, tai kuru, kitaru, kitasu, ki, ko
ri kotowari
ri sato
n/a
mochiiru
tomo
mon kado, to
ya yo, yoru
ya, sho no
shi ya
ke
mei, myō, min akari, akarui, akarumu
mei naku, naru, narasu
mai goto
man, ban yorozu
ho, bu, fu aruku, ayumu
bo haha, mo
kata
kita
mai imōto
bun, mon kiku, kikoeru
bei, mai, meetoru kome, yone
fū, fu kaze
bun, fun, bu wakeru, wake, wakareru, wakaru, wakatsu
fu chichi
baku mugi
han nakaba
ban tsugai
bai kau
bai uru, ureru
nan, na minami
niku shishi
ba uma
tō, zu, to atama, kashira, kaburi
onaji
dō, tō michi
dō, tō yomu
nai, dai uchi
fuyu
katana
higashi
ataru, masai
kotaeru, kotae
chou asa
chou nagai, osa
chou tori
chou, jiki, jika tadachii, naosu
tsū, tsu tōru, tōri
tei, dai, de otōto
ten mise, tana
ten tsuteru
den n/a
te shiru, shiraseru
te, ji n/a
te ite
cha, sa n/a
chu hiru
koku tani
dai, tai utena
tai, tei karada, katachi
hashiru
ta ōi, masani, masaru
tai, ta futoi, futoru
so kumu, kumi
setsu, sei kiru
setsu yuki
sen suji
sen fune, funa
zen mae
sei, shou hoshi
sei hareru, hare
sei koe
西 sei, sai, su nishi
zu, to e, hokaru
sū, su, saku kazu, kazoeru, shibashiba
shoku, shiki iro
shoku, jiki kū, hamu
shin kokoro
shin atarashii
shin oya, shitashii, shitashimu
jō, chou ba
sho kaku
shou sukunai, sukoshi
shun haru
shuu n/a
shu kubi
shaku aki, toki
jaku yowai, yowaru, yowamaru, yowameru
sha yashiro
ji, shi mizukara
shitsu muro
ji tera
ji toki
shi omu, omoeraku, obosu
shi tomaru, domari, tomeru
shi kami
shi ane, haha
shi ichi
san soro
sai hosoi, hosoru
saku, sa tsukuru, tsukuri
sai n/a
kō, gyō, an iku, yuku
takai
gō, gau, kau au, ai
koku kui
koku kuro, kurozumu
kon, kin ima
kangaeru, kangae
kō, ku, gu n/a
hiroi. hiromaru
go, kō nochi, ushiro
go kataru, katarau
majiwaru
hikaru, hikari
kō, ku ōyake
go uma
gen, gon iu, koto
ko furui, furu, furusu
ko to
kei hakaru, hakarau
gen, gan moto
gen hara
kei, gyō kata, katachi, nari
kin, kon chikai
kei, kyō ani
kyō oshieru, osowaru
kyō, gō tsuyoi, tsuyomaru
gyo uo, sakana
kyō, kei, kin miyako
gyō ushi
ki n/a
ki shirusu
kyū yumi
ki kaeru, kaesu
gan maru, marumeru
gan iwa
gan nao
kan, ken aida, ma, ai
kai umi
kai n/a
gai soto, hoka, hazusu, hazureru
kaku kado, uno
gaku, raku, gō tanoshii, tanoshimu, konomu
katsu ikiru, ikasu, ikeru
u ha, wa, hane
un kumo
en sono
en, on tōi
kō, ō ki
ka nani, nan
ka, ga, ge natsu
ka, ke ie, ya, uchi
ka n/a
ka uta, utau
ga, kaku, e, kai egaku, kakusuru
kai, e au, awaseru, atsumaru
kai, e mawaru, mawari, mawasu, mawashi
in hiku, hiki, hikeru

The reason why I assembled all this 240 Kanji to duolingo Despite their existance on wiki, is to help people on duolingo to find it in one place , instead of searching Google more than one time and reading a lot of articles

Ultimate guide to master Kana
Kanji list grade 3

July 25, 2018

23 Comments


https://www.duolingo.com/profile/GabrielUniverse

ありがとうございます

July 25, 2018

https://www.duolingo.com/profile/Arina-Felich

You might want to use this list to make a deck on Tinycards, to make the contents easier to digest for learners that want to learn jōyō specifically.

July 25, 2018

https://www.duolingo.com/profile/TheLord2k1

it took me 8 hours to do it hehe

July 25, 2018

https://www.duolingo.com/profile/finndj

I've turned them into Tinycards decks. Grade 1: https://tiny.cards/decks/9ESejCvC/grade-1-kanji

Grade 2: https://tiny.cards/decks/9ESg7LMR/grade-2-kanji

July 25, 2018

https://www.duolingo.com/profile/TheLord2k1

ありがと

July 25, 2018

https://www.duolingo.com/profile/Marutsui

ありがと

July 30, 2018

https://www.duolingo.com/profile/Dani_lem

Thanks for your efforts to make the list.

July 25, 2018

https://www.duolingo.com/profile/TheLord2k1

you're welcome

July 26, 2018

[deactivated user]

  great!! but a little suggestion... onyomi and kunyomi pronunciations should be written in katakana and hiragana respectively... that's the right way to learn it... as a japanese student we should avoid as much as possible the use of roman characters...

  July 25, 2018

  https://www.duolingo.com/profile/la_ricfoi

  I agree. Clinging to romaji will only delay necessary practice of hiragana and katakana. The kana are a thing, you're going to have to learn them. Better to get it over with asap.

  Kana are the easiest part of learning Japanese anyway.

  July 26, 2018

  https://www.duolingo.com/profile/TheLord2k1

  i avoided doing that for that lesson because of ppl who are not good in hiragana and katakana
  but maybe i'll do them in hira and kata in the next lesson

  July 25, 2018

  https://www.duolingo.com/profile/Azraelios

  Honestly, people should get familiar with Kana first before they'd start learning the multiple readings of Kanji. But thank you for putting the time and effort into making this list!

  July 27, 2018

  https://www.duolingo.com/profile/KanjiSenpai

  Thanks

  July 26, 2018

  https://www.duolingo.com/profile/Azraelios

  Is it possible to add the meaning of the Kanji to this list too?

  July 27, 2018

  https://www.duolingo.com/profile/la_ricfoi

  See the wikipedia links I posted above.

  July 27, 2018

  https://www.duolingo.com/profile/Qatite
  • 1345

  どもありがとうございます!

  July 27, 2018

  https://www.duolingo.com/profile/BreeKD6_37

  Thank you!!

  July 27, 2018

  https://www.duolingo.com/profile/konstantin.05

  谢谢你!

  July 30, 2018

  https://www.duolingo.com/profile/Epistemophilic

  arigato Kaneki sensei

  July 31, 2018

  https://www.duolingo.com/profile/pteramyth

  can you add the english meanings? thanks

  April 18, 2019

  https://www.duolingo.com/profile/IsAaCaMa

  ありがとございました!!!

  May 6, 2019

  https://www.duolingo.com/profile/aldinovrian

  thank you for japanese word

  July 24, 2019
  Learn Japanese in just 5 minutes a day. For free.