"He eats a chicken sandwich."

แปลว่า:เขากินแซนด์วิชไก่อันหนึ่ง

3 เดือนที่ผ่านมา 3 เดือนที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/Loukjeab

ตอบถูกแล้ว

3 เดือนที่ผ่านมา 3 เดือนที่ผ่านมา
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย