"He eats a chicken sandwich."

แปลว่า:เขากินแซนด์วิชไก่อันหนึ่ง

July 25, 2018

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/MeMeMer1

I don't think that the answer in Thai is correct. It is very cumbersome.


https://www.duolingo.com/profile/Loukjeab

ตอบถูกแล้ว

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย