"The month of February"

แปลว่า:เดือนกุมภาพันธ์

July 26, 2018

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/oHWq10

ตอบเดือนกุมภาพันธ์


https://www.duolingo.com/profile/nuttynoon

พิมพ์ไปว่า เดือนกุมภาพันธุ์ 555 ผิดเลย


https://www.duolingo.com/profile/1aZT14

ผมตอบ​ถูกต้องตาม​คำ​เฉ​ล​ยแ​ล้วครับ​แต่​โปรแกรม​บอกว่า​ผมตอบผิด

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย