Duolingo เป็นวิธีการเรียนรู้ภาษาที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก ที่ดีที่สุดคือ ฟรี 100%

"เปิดหนังสือพวกนี้"

แปลว่า:Open the books.

3 อาทิตย์ที่ผ่านมา 3 อาทิตยผ์ทีผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/Gemini580803

I think it should be "Open these books". It will be better and sound natural

3 อาทิตย์ที่ผ่านมา 3 อาทิตยผ์ทีผ่านมา