"Today I read."

แปลว่า:วันนี้ฉันอ่าน

July 26, 2018

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/AtikhunSun1

ตอบเหมือนกันเป๊ะผิดเฉย


https://www.duolingo.com/profile/Duangjai14

ตอบเหมือนกัน​แต่ผิดเฉยเลย​please open up your eyes

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย