"Sheisyoungandpretty."

แปลว่า:เธออายุน้อยและสวย

5 เดือนที่ผ่านมา 5 เดือนที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/loAx11
loAx11
  • 25
  • 258

เธอสาวและสวย

5 เดือนที่ผ่านมา 5 เดือนที่ผ่านมา
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย