"Once or twice a day?"

แปลว่า:วันละครั้งหรือสองครั้ง

July 27, 2018

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/Fel223850

Why is the word order switched? ie one-time v time-one

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย