"We are listening to the bird."

แปลว่า:พวกเรากำลังฟังนกตัวนี้อยู่

July 27, 2018

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/Gemini580803

WTF with the answer


https://www.duolingo.com/profile/moCg6d

Ha ha ha ...It is same


https://www.duolingo.com/profile/apBs14

พวกเรากำลังฟังเสียงนกตัวนี้ไม่ได้หรอ

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย