"That is pure gold."

แปลว่า:นี่คือทองคำบริสุทธิ์

July 27, 2018

ความคิดเห็น
กระทู้นี้ถูกล็อก


https://www.duolingo.com/profile/y7Uq1

นั่นคือทองคำบริสุทธิ์


https://www.duolingo.com/profile/Nok414936

นั่นคือทองคำบริสุทธิ์ that


https://www.duolingo.com/profile/sopee2

นั่นคือทองคำบริสุทธิ์


https://www.duolingo.com/profile/loAx11

นี่=this นั่น=that


https://www.duolingo.com/profile/yanisa265753

เจริญพรนะภาษา


https://www.duolingo.com/profile/vkj113

เจริญละจะจำเอาคำผิดมาตอบให้มันถูก

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย