"The decade is over."

แปลว่า:ทศวรรษนี้ผ่านไปแล้ว

July 27, 2018

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/oHWq10

The generationไม่ใช้นี้แต่the decadeข้อนี้ให้ใช้นี้มันมีกฎอะไรที่ผู้เรียนจะเข้าใจได้บ้าง


https://www.duolingo.com/profile/oHWq10

ผ่านไปแล้วทศวรรษนี้

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย